سایت سخت کوشان

فرمول ها وتوضیحات مبحث انداه گیری وزاویه-ریاضی ششم-تیزهوشان برخی ازفرمول های حل مسئله -تست های ریاضی سوالات تستی مبحث سطح وحجم-ریاضی ششم-تیزهوشان سوالات تستی مبحث کسر(سری دوم)-ریاضی ششم-تیزه