سایت سخت کوشان

این آزمون هاتوسط یکی ازهمکارگرامی طراحی شده وبرای فروش دراختیارفروشگاه سخت کوشان قرارگرفته است عوایدناشی ازفروش این فایل به دانش آموزان محروم این همکارگرامی تعلق خواهدگرفت   آزمون فارسی ششم